Rakenrol

, Saturday, October 16, 2010 6:03 PM

Ang sabi ng tatay ko: 

"di naman kita binabawalang maging rakista, anak. binabawalan lang kitang sumama sa mga rakistang adik."

Rakistang adik?

0 Response to "Rakenrol"

Post a Comment